© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon

Vedtægter

§1. Foreningens navn er »Historisk Samfund for Roskilde Amt«.

Foreningen er hjemmehørende i Gl. Roskilde Amt, Roskilde Kommune.

§ 2. Det er Historisk Samfunds formål at vække og nære interessen for det gamle Roskilde Amts historie ved at udgive en årbog eller andre publikationer, ved at afholde foredrag med historisk indhold, udflugter og møder samt ved at støtte bestræbelser for at berette om det gamle Roskilde Amts historie og bevare de historiske minder.

§ 3. Samfundets medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 
Kontingentet op­kræves af foreningens kasserer. Regnskabsåret er kalenderåret. 

Historisk Samfund optager både enkeltpersoner og institutioner som medlem.

§ 4. Historisk Samfunds bestyrelse består af 9 medlemmer der vælges for 2 år. Valgene foretages på den ordinære generalforsamling, således at der hvert år afgår skiftevis 4 og 5 medlemmer.

Samtidig vælger generalforsamlingen en revisor og en revisorsuppleant. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, der udgør foreningens forretningsudvalg.

End­videre nedsætter bestyrelsen et redaktionsudvalg vedrørende Historisk Årbog for Roskilde amt på mindst 2 medlemmer.

Bestyrelsen tiltrædes af repræsentanter udpeget af de lokale historiske museer og lokalhistoriske arkiver med stemmeret.

§5. Den årlige generalforsamling afholdes i januar kvartal og indkaldes ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.


Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskabsaflæggelse.
4. Valg af bestyrelse.
5. Valg af revisor og revisorsuppleant
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Indkomne forslag.
8. Eventuelt.

 

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest den 7 dage før generalforsamlingen.
Meddelelse herom skal da ske i indvarslingen til mødet.

§ 6. Ekstraordinære generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes inden l måned, når skriftlig forlangende derom fremsættes af mindst 5 medlem­mer. 

Stedet, tiden og varslet bestemmes af bestyrelsen, idet varslet dog ikke må være under 7 dage.

§ 7. Alle beslutninger på generalforsamlingen tages ved simpel stemmeflerhed.

§ 8. Bestyrelsen repræsenterer Historisk Samfund i alle forhold og kan rette henvendelse til og besvare spørgsmål fra offentlige og private institutio­ner m.v.

§ 9.Ændringer af Historisk Samfunds vedtægter kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Til Historisk Samfunds opløsning fordres, at dette vedtages af en med mindst 14 dages varsel indkaldt generalforsamling med et flertal af 2/3 af de mødte medlem­mer. I forbindelse med Historisk Samfunds opløsning tages bestemmelse om anvendel­se af samfundets formue.

Således vedtaget på Historisk Samfunds stiftende generalforsamling den 16. marts 1910, på generalforsamlinger den 7. december 1922, den 8. december 1971, den 23. maj 1973, den 27. maj 1975,  den 30. marts 2008 og den 14. marts 2016.