© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

 • Facebook Social Icon

Årsberetninger

Formandsberetning 18. marts 2019

Jeg tror ikke, at denne forening i sine mere end 100 år nogensinde har haft så mange arrangementer på et år! Her er oversigten:

Foredrag:

12/3:   Generalforsamling og Thomas Bertelsen: Den skæve domkirke

23/4:   Jes Fabricius Møller: Skandinavismen, personalunion og forsvarsforbund

10/9:    Lotte Fang: Roskildes guldalder

24/9:    Christian Jensen: 1968!

22/10:  Ove Korsgaard: Folk! Hvad er vel folk i grunden?

26/11:  Eva Tønnesen: Præsentation af årbogen

21/1:    Jakob Holck: Tycho Brahes bog i Karen Brahes bibliotek

25/2:    Stine Schierup: Romersk glas

Ekskursioner:  

5/5:      Forårsudflugt til Nordøstfyn

25/8     Besøg på Borgring ved Køge

22-23/9: Efterårsudflugt til Slesvig, Flensborg m.m.

Museumsbesøg:

5/5:      Køge Museum

 

Der har været et par ekstraordinære omstændigheder: udgravningen af Borgring var en enestående arkæologisk begivenhed, endda foretaget af vores bestyrelsesmedlem Jens Ulriksen. Og Lotte Fang udkom med en ny bog. Begge dele måtte vi selvfølgelig markere og udnytte.

Derudover har vi været vidt omkring: fra oldtid til ungdomsoprør, fra overvejelser over, hvad begrebet og fænomenet FOLK er til små bogbindlapper fra middelalderen! Desværre ramtes vi af et afbud, så aftenen om Tycho Brahe kun blev halvgjort – sådan noget kan ske, men er ikke sket før så længe jeg kan huske.

Vi er glade og stolte over denne aktivitetsrække: Alle har været godt besøgte – der har i snit været over 100 deltagere til hvert foredrag. Vi har sågar oplevet at måtte bruge ståpladser. Andre foreningsfolk, jeg har talt med, er imponerede over dette. Tak til alle jer, som trofast møder op og også til jer, som lejlighedsvis kommer for at høre noget interessant. Vi er jo begunstiget af denne særdeles gode foredragssal, tak til Roskilde kommune for lån heraf.

De 2 udflugter har som sædvanligt været velplanlagte og succesfyldte. Igen i år tak til primært Bent Hansen, Herman Hermansen og Henrik Denman for deres store og grundige arbejde. Alle deltagere i turene er altid overmåde glade for dem.

 

Museumsbesøg

Det er heldigvis blevet en god tradition med museumsbesøg, hvor vi har besøgt nyindrettede og nyopstillede udstillinger med en kvalificeret lokal museumsguide, som også kan diskutere tankerne bag museet og dets udstillinger. I år blev det til Køge.

Vi lavede for første gang en lille folder med vores program for foråret 2019. Vi påtænker at fortsætte hermed.

Efter omtalen af vore aktiviteter vil jeg gerne opfordre alle til at komme med forslag til foredrag, ekskursioner eller besøg, enten her i aften eller ved en anden lejlighed.

 

Årbogen

Foreningen havde stor succes med Eva Tønnesens bog fra 2014 om stærke kvinder fra Roskilde-området, så det var naturligt at indgå en aftale med Eva om en opfølgning om gæve og grumme mænd fra Roskilde, som så blev årgang 2018. Også et flot og indholdsrigt værk. Meget stor tak til Eva.

 

Årbogens digitalisering

Vi er kommer ret langt med digitaliseringen af vores årbog på tidsskrift.dk, takket være Henrik Denmans og Hans Michelsens indsats med indscanning af de gamle årgange.

Nyeste årgang bliver først frigivet efter 365 dage. Følgende kan nu læses som pdf-fil:

1910-1914, 1948, 2001-2002, 2004-2017 incl. samt registret for 1010-2010.

Men vi fortsætter ufortrødent til alle årgange er med.

Man går ind på tidsskrift.dk. Derefter er alle tidsskrifter oplistet alfabetisk. Nået ned til Historisk årbog for Roskilde Amt trykker man her og kan derefter vælge det relevante årgang og her indeni få en læsbar pdf fil frem af den ønskede artikel. Under Historisk Tidsskrift fir Roskilde Amt er det muligt at søge forfatter, titel, og nøgleord. Det sidste fungerer lidt langsomt indtil videre.

 

Indsatsområder

Vi har en god dialog med Roskilde Kommune, som støtter os økonomisk og med hvem vi har indgået en driftsoverenskomst, som nu igen gælder i 2 år. Heri anføres bl.a. indsatsområder. I et par år forsøgte kommunen og vi at etablere samarbejde med lærere og klasser om lokalhistorisk guidninger, men det er der tilsyneladende ikke interesse for mere. Til gengæld vil vi prøve at tilbyde os som en slags historiske konsulenter for kommunerne.

 

Vi er næsten gået over til udelukkende mailkorrespondance. Forbedringerne på hjemmesiden går ikke så hurtigt, som vi havde ønsket, men vi vil prøve stærkere!

Vi har fortsat samarbejdet med andre historiske foreninger i hele det gamle Amts område. Vi har haft et forberedende møde herom med enkelte af disse. Vores foredragsaften med Kim Furdal 13. maj vil bl.a. dreje sig om den lokalhistoriske interesse og vi vil specielt indbyde alle kendte lokalhistoriske foreninger i det hele amt. Når man undersøger, hvad der foregår af lokalhistoriske arrangementer i hele vort område – det gamle Roskilde Amt – bliver man imponeret: så man ge foredrag, udstillinger, vandreture osv. Interessen for historien bag det sted, hvor man bor, er åbenbar stor.

Der er kræfter i gang for at revitalisere Roskilde Folkeuniversitet. Jeg har været til et forberedende møde, hvor jeg tilkendegav, at det vil vi gerne bakke om og bidrage til.

 

Planlægning af den kommende periode.

Vi har igennem flere år øvet os i at være i god tid og planlægge på lidt længere tid. Det giver ro i maven. Vi er godt i gang med hele 2019 både hvad angår årbogen, ekskursioner og foredrag. Jeg viser kort, hvad der nu er på plads.

Men vi skal også passe på, så der bliver mulighed for at være lidt aktuel.

 

Økonomi

Kassereren Bent Hansen vil om lidt gennemgå årets regnskab, som viser et mindre overskud.

Som alle andre foreninger i Roskilde har vi en driftsoverenskomst med kommunen, som også indebærer et tilskud. Det vil jeg gerne kvittere for og sige tak for det uændrede tilskud.

Derudover får vi medlemmernes – jeres - kontingenter. I må meget gerne forsøge at skaffe flere medlemmer!  Heldigvis oplever vi i disse år et svagt stigende medlemstal lidt i modsætning til mange andre kulturelle foreninger. Det tager vi som udtryk for tilfredshed.

 

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet har i endnu et år foregået med mig som formand, Hans Michelsen næstformand og Bent Hansen kasserer, medens Henrik Denman fortsatte som sekretær. Arbejdet er igen primært gjort i grupper: en redaktionsgruppe, et arrangementsudvalg, IT-udvalg samt turudvalget.

Vi har haft et fortrinligt samarbejde i bestyrelsen, hvilket jeg takker jer alle for.

 

Tak for ordet.                                                                                            

Gorm Bruun Hansen

Formandsberetning 12. marts 2018

Det er næsten blevet en tradition, når jeg kommer med denne formandsberetning, at der for nylig har været offentlige diskussioner om historiefortællinger og historiebevidsthed, tidligere bl.a. ud fra serien om 1864. I den forgangne periode har DR vist serien om Danskernes Historie med Mads Mikkelsen. Jeg mener, at man som historiker godt kan sætte flere centrale spørgsmålstegn ved denne historiefortælling, men det var meget forfriskende, at DR turde binde an med dette projekt og kunne præsentere historien så dramatisk, medrivende og vedkommende.

Anderledes alvorlige angreb på den frie historievidenskab og historiefortælling ser vi i uhyggeligt mange lande, og nu også og igen tæt på os selv i Europa, f.eks. Polen og Tyrkiet. Det er utryghedsskabende, men også et udtryk for betydningen af historien. Det er jo også denne forenings eksistensberettigelse.

Historikeren Rosana Farbøl fra Århus Universitet fik meget apropos prisen for årets historiske bog ved Historiske Dage i weekenden for sin bog om politikernes og mediernes brug og misbrug af historien i politisk tjeneste i kølvandet på den kolde krig..

Skiltesagen

Ved sidste generalforsamling blev bestyrelsen pålagt at arbejde for, at ”der på relevante bygninger og steder i foreningens område opsættes skilte, som letforståeligt og kortfattet fortæller om bygningens eller stedets historie”. Vi er foreløbig i kontakt og samarbejde med Roskilde Kommune. Sammen med Roskilde Museum arbejdes der lige nu med at renovere og læsbargøre de skilte, som allerede findes. Vi bilder os ind, at vores henvendelse til borgmesteren har været med at til fremme sagen. Byrådet bevilgede før jul et beløb hertil. Derefter vil vi søge at få nye skilte op, ligesom vil selvfølgelig vil kontakte de andre kommuner i det gamle amt.

Anledningen til generalforsamlingens beslutning sidste år var 100 året for salget af Dansk Vestindien og den deraf opståede store interesse for den danske slavetradition, som også lå bag Sukkerhuset i Roskilde, som nu er en del af Roskilde Museum. Vi har talt med museets nye direktør Henrik Bo Nielsen om dette, og der vil forhåbentlig ske noget snart. I øvrigt skal vi også mødes med Henrik om andre emner i den nærmeste fremtid.

 

Årbogens digitalisering

Jeg omtalte sidste år digitaliseringen af vores årbog. Vi er kommer ret langt hermed takket være Henrik Denmans store indsats.

Vi kan her ser hvordan på tidsskrift.dk:

På Tidsskrift.dk skal man trykke på Historisk Årbog for Roskilde Amt og derefter på Gennemse til højre på siden, hvor man skal trykke på Efter udgave. Ved hjælp af Indholdsfortegnelse søges kapitel eller artikel. Denne kan derpå åbnes, og man kan læse på skærmen eller printe.

Vi se således, at alle årgange tilbage til 2008 incl. nu kan søges, idet den nyeste udgave først frigives efter et år. Derefter bliver vi nødt til at scanne de tidligere årgange. Det bliver et meget større arbejde. Vores mål er at få samtlige årgange tilbage til 1910!

 

Indsatsområder

Vi får heldigvis flere og flere af vore medlemmers e-mail-adresser, så vi kan spare porte, og så vi kan få hyppigere og hurtigere kontakt og meddelelser.

Vi bruger nu bedre Facebook især takket være Jeppe.

Vores hjemmeside er endeligt kommet ordentligt op igen takket være Stig Ekblom, men a-jourføringen af oplysninger m.m. herpå er endnu ikke gjort færdig. Det kommer.

Vi har fortsat samarbejdet med andre historiske foreninger i hele det gamle Amts område.

 

Foredrag:

I det forløbne år 2017-2018 har vi haft følgende foredrag:

27/3: Generalforsamling samt: Lars Spatzak: Ad Hedehusene til

8/5:   Erik Gøbel: Dansk Vestindiens historie

11/9: Peter Bensted: Russell-tribunalet og Stig Ekblom om Fjordvilla

9/10: Kaare Rübner Jørgensen: Mellem Rom og Wittenberg. En katolsk vinkel på reformationen

         Og reformkatolikken Poul Helgesens tanker

6/11: Gorm Bruun Hansen: Roskilde og reformationen

27/11: Præsentation af årbogen og P.S. Ramanujam om Kolonierne i Indien

15/1: Hans Michelsen: Menighedssygehuset og hvad deraf fulgte      

Vi har i denne periode været meget lokale med Roskilde og Hedehusene, men også globale med danske koloniområder. Vi har flere gange taget udgangspunkt i jubilæer, således reformationen og salget af Dansk Vestindien.

Der har igen i dette år været glædeligt mange tilhørere til alle foredrag, oftest er dette auditorium næsten fuldt med omkring 100 tilhørere. Det er vi glade for, så tak til jer! Og tak til Roskilde Kommune for at kunne låne denne sal, nok den bedste i hele området til denne slags foredrag.

 

Ekskursioner

Vi har som sædvanligt haft 2 velplanlagte og succesfyldte udflugter:

29/4: Forårsudflugt til Sydøstsjælland: Gjorslev, Martin A. Hansens verden, Næstved,          Karetmagerens Hus, Vordingborg med borgcenter

30/9-1/10: Efterårsudflugt til Halland: Halmstad, Falkenberg, Varberg, Tjolöholm

Igen i år må jeg takke primært Bent Hansen og Herman Hermansen for deres store og grundige arbejde. Henrik Denman nåede også at bidrage ved begge ture til fornøjelse for alle. Alle deltagere i turene er altid overmåde glade for dem.

 

Museumsbesøg

Det er heldigvis blevet en god tradition med museumsbesøg, hvor deltagerne selv befordrer sig til museet, og hvor vi skaffer en særdeles kvalificeret museumsguide, som også kan diskutere tankerne bag museet og dets udstillinger. I år blev det

20/5: Mosede Fort

 

Årbogen

Vi vendte i år tilbage til traditionen med en årbog med flere forskellige emner og artikler af forskellige forfatter. Vi synes selv, at det er blevet en smuk bog.

 

Planlægning af den kommende periode.

Planlægningen af den kommende periode er i fuld gang. Det gælder næste foredrag 23. april med Jes Fabricius Møller om Skandinavismen, forårsturen, som i år går til Nordøstfyn 5. maj, museumsbesøg i Køge 26. maj, årets årbog, som udkommer til november, efterårsrejsen samt foredragene frem til og med januar

 

Økonomi

Kassereren Bent Hansen vil om lidt gennemgå årets regnskab, som viser et mindre overskud.

Som alle andre foreninger i Roskilde har vi en driftsoverenskomst med kommunen, som også indebærer et tilskud. Det vil jeg gerne kvittere for og sige tak. Overenskomsten er nu kun 1-årig, og vi fik i år uændret tilskud.

Derudover får vi medlemmernes – jeres - kontingenter. I må meget gerne forsøge at skaffe flere medlemmer!  

 

Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejdet har foregået uændret med mig som formand, Hans Michelsen næstformand og Bent Hansen kasserer, medens Henrik Denman fortsatte som sekretær. Arbejdet er igen primært gjort i grupper: en redaktionsgruppe, et arrangementsudvalg, IT-udvalg samt turudvalget.

Vi har haft et fortrinligt samarbejde i bestyrelsen, hvilket jeg takker jer alle for.

 

Tak for ordet.                                                                                            

Gorm Bruun Hansen

 

Formandsberetning 27. marts 2017

 

Årbogens digitalisering

Jeg vil i år begynde med at vise dette: Årbogen digitaliseret på tidsskrift.dk

På Tidsskrift.dk skal man trykke på Historisk Årbog for Roskilde Amt og derefter på Gennemse til højre på siden, hvor man skal trykke på Efter udgave. Ved hjælp af Indholdsfortegnelse søges kapitel eller artikel. Denne kan derpå åbnes, og man kan læse på skærmen eller printe.

Som en af de første lokalhistoriske foreninger har Historisk Samfund for Roskilde Amt bevæget sig ind i den digitale tidsalder.

Vi har indgået en aftale med Det kongelige Bibliotek, således at Historisk årbog for Roskilde Amt nu også vil foreligge digitalt og kan læses af alle.

Årbogen vil derved kunne nå ud til mange flere i både ind- og udland, og artiklerne vi blive søgbare på linje med andre videnskabelige og almene tidsskrifter.

Årbøgerne kan læses af alle på portalen Tidsskrift.dk, som styres af Det kongelige Bibliotek, og hvor man kan finde danske faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter og årbøger.

Nye årgange af årbogen vil først blive lagt på Tidsskrift.dk efter et år.

Foreløbigt er årbøgerne for 2014 og 2015 samt registrene for 100 års produktion tilgængelige. Efterhånden vil de ældre årgange komme på, men det er et stort arbejde, så det vil gå nogle år, før alle tidsskriftartikler fra over 100 år vil blive læsbare digitalt.

Vi er glade og stolte over denne indsats. Jeg må i den forbindelse fremhæve Henrik Denmans store indsats som primus motor og som arbejdskraft. Det var aldrig gået uden dig. Der har været juridiske, ophavsretlige, praktiske og økonomiske problemer, men de er blevet løst, især takket være Henrik Denman.

Indsatsområder

Også på andre områder er vi på vej ind i den digitale tidsalder. Vi har bidraget til PostNords tab ved at gå over til e-mail korrespondance med medlemmerne i stedet for gammeldags breve; det er som bekendt blevet meget dyrt. Men selvfølgelig bruger vi gammeldags breve til de, som ikke kan eller ønsker at modtage mails i stedet for breve. Dog ønsker vi især af økonomiske grunde, at så mange som muligt tilmelder sig med mailadresse. Og så giver det også mulighed for hyppigere og hurtigere kontakt og meddelelser -  noget vi har gjort brug af i indeværende år.

Vi er kommet med i Facebook og har vores hjemmeside. Vi er endnu ikke tilfredse med vores niveau, men vi arbejder trøstigt videre

Som lovet sidste år har vi forstærket samarbejdet med andre historiske foreninger i hele det gamle Amts område, så vi f.eks. i fremtiden bedre kan koordinere vore arrangementer. Vi har samarbejdet med Syd for banen om et foredrag og får det igen næste år, og vi er i gang med at besøge de forskellige museer i vores område.

Det er lykkedes at etablere et samarbejde med en af kommunerne om at deltage i folkeskolens udadvendte aktiviteter, idet jeg nu 2 gange har vist elever fra en af Roskildes skoler rundt i Roskilde. Vi regner med, at det kan fastholdes og gerne udbygges i den kommende periode.

 

Foredrag:

I det forløbne år 2016-2017 har vi haft følgende foredrag:

 • Tyven og guldhornene, ved professor Ulrik Langen, 14/3 – generalforsamling sidste år

 • Miraklernes år – Norge 1814, ved Gorm Bruun Hansen, 9/5

 • Fossilt DNA, et vindue til fortiden, ved universitetsadjunkt Morten Allentoft, 19/9

 • Saxo og Blodgildet i Roskilde under lup, ved historikere Michael Kræmmer, 31/10

 • Lokalhistoriens mål og midler, ved Hans-Christian Eisen i forbindelse med årbogens præsentation, 28/11

 • Rygter, myter og halve sandheder fra besættelsen, ved adjunkt Jakob Sørensen, samarbejde med Syd for banen, 30/1 2017

 • Værftseventyret i Køge 1918-1923 27/2 ved arkitekt Christian Lemèe

 

Vi har som I kan høre været vidt omkring. Vi har gammelt og nyt, Verden og Danmark og helt lokalt, og vi har fulgt vore bestræbelser på at dække hele amtet. Der har igen i dette år været glædeligt mange tilhørere til alle foredrag, oftest er dette auditorium med 120 pladser næsten fuldt – en gang måtte vi bruge ståpladser – så tak til jer!

Ekskursioner​

Vi har som sædvanligt haft 2 velplanlagte og succesfyldte udflugter:

 • Forårsturen til Møn 30. maj

 • Efterårsrejsen 24-25. september til Vestjylland 

Igen i år må jeg takke de 4 arrangører Bent Hansen, Herman Hermansen, Erling Bondesen og Helle Gellet, hvoraf de 2 sidste endda er udtrådt af bestyrelsen.

Museumsbesøg

Vi har startet, hvad vi tror bliver en ny tradition, nemlig et specielt museumsbesøg for medlemmer under ledelse af en af museets egne medarbejdere. Naturligt nok måtte vi i dette år vælge det nye Lejre Museum, hvor Tom Christensen stillede sin store viden og indsigt til rådighed lørdag 8. oktober. Det er Hans Michelsen, som er primus motor i dette.

Årbogen

Igen i år blev årbogen et temanummer, nemlig Hans-Christian Eisens store gennemgang af Metal Roskildes 125 år historie fra grundlæggelsen i 1890 til 2015. Næste årgang bliver med flere mindre artikler.

Planlægning af den kommende periode.

Planlægningen af den kommende periode er i fuld gang. Det gælder forårsturen, som i år går til Sydsjælland 20. maj, museumsbesøg i Mosede Fort 29. maj, årets årbog, som udkommer til november, efterårsrejsen samt foredragene frem til og med januar

Økonomi

Som alle andre foreninger i Roskilde har vi en driftsoverenskomst med kommunen, som også indebærer et tilskud. Det vil jeg gerne kvittere for og sige tak. Hidtil har denne overenskomst dækket en 2-årig periode, men sidst besluttede kommunen, at skære perioden ned til et år og varslede samtidigt, at man kunne risikere en nedgang til tildelte beløb. Indtil videre håber vi det bedste!

Derudover får vi medlemmernes – jeres - kontingenter. I må meget gerne forsøge at skaffe flere medlemmer! Kassereren vil om lidt gennemgå regnskabet, der i år gik i underskud. Selvfølgelig har bestyrelsen diskuteret økonomien og vil gøre det også i næste periode. Vi sparer på portoen, og vi håber, at trykkeudgifterne til årbogen vil falde en del. Vi er også ret glade for at kunne låne denne sal, nok den bedste i hele området til denne slags foredrag.

Bestyrelsesarbejde

Efter sidste generalforsamling 16/3 2015 konstituerede bestyrelsen sig uændret: jeg blev formand, Hans Michelsen næstformand og Bent Hansen kasserer, medens Henrik Denman fortsatte som sekretær. Arbejdet er primært gjort i grupper: en redaktionsgruppe, et arrangementsudvalg, IT-udvalg samt turudvalget.

Vi har haft et fortrinligt samarbejde i bestyrelsen, hvilket jeg takker jer alle for.

Tak for ordet.                                                                                            

​Gorm Bruun Hansen

Formandsberetning 14. marts 2016

 

Jeg tror, de fleste kan huske D.G. Monrad fra TV-serien 1864. Serien er stadig et debatemne. Senest har jeg set 3 anerkendte historikere anke over, at denne serie – og andre historiske dramaer – giver et forenklet, fordrejet og endda helt forkert billede af fortiden. Og da disse rammer et meget stort og bredt publikum, bør ”Historiske dramaer tage ansvar” som overskriften var. Vi kender den samme diskussion fra historiske romaner, senest Kim Leines: ”Profeterne i Evighedsfjorden”, film, f.eks. ”En historisk affære” om Struensee, filmen om dansk Guldkyst osv. Der er ingen tvivl om, at danskernes historieforståelse og historiebevidsthed og historiske viden i overvejende grad ikke kommer fra autoritative og professionelle historikere – som Ulrik Langen her – eller undervisningen i Folkeskolen eller gymnasiet – hvad jeg ellers selv har bedrevet i 40 år. Det kan man begræde, men ikke benægte. Helt fortvivle skal vi dog ikke! Der er mange yderst lødige TV-udsendelser i fjernsynet – bare se på DRK. Der udgives dejligt mange historiske værker – Ulrik Langen her er f.eks. yderst produktiv med Tyven, Hundemordet i Vimmelskaftet og mange flere. Et flot nyt skud på denne stamme er Historiens Dage, et bogforum i Kødbyen, som startede sidste år, og som jeg på det allervarmeste kan anbefale.  Sidste år hørte jeg f.eks. Ulrik Langen. Om små 4 uger kommer ”Historiens dage” igen.

I denne sammenhæng kommer vi så ind - Historisk Samfund for Roskilde Amt. I de senere år har vi til alle vore arrangementer haft herligt mange tilhørere og deltagere. Vi fylder næsten altid næsten hele dette flotte auditorium. Det vil vi bestræbe os på fortsat at gøre med spændende og vedkommende foredrag, spændende ture ud i det historiske landskab, men vi vil også bestræbe os på andre aktiviteter, f.eks. besøg på museerne i vores område med kvalificerede guides.

 

Foredrag:

I det forløbne år har vi haft følgende foredrag

 • Ringborgen i Lellinge 16/3 ved museumsinspektør Jonas Christensen,

 • Statens arkiver ved rigsarkivar Asbjørn Hellum 20/4,

 • Danske kongegrave ved museumsinspektør Michael Andersen 7/9,

 • en arkæologisk interessant og spændende mordgåde fra jægerstenalderen syd for Køge ved inspektør Kristoffer Buck Pedersen 26/10

 • præsentation af vores årbog med mindre indlæg om emner herfra 23/11

 • Roskildes militære garnisoner over flere århundreder ved museumsinspektør Karsten Skjold Pedersen 25/1

 • samt her for nylig 29/2 Birthe Lassen og Niels Erik Knudsen om bogproduktion i Roskilde-området.

Der har været glædeligt mange tilhørere til alle foredrag – så tak til jer!

 

Ekskursioner

Vi har som sædvanligt haft 2 udflugter

 • Forårsturen langs Mølleåen 30. maj med stadsarkivar Jeppe Tønsberg.

 • Efterårsrejsen 19-20. september til Mols og Djursland.

Jeg kan ikke lade være med i den forbindelse at fremhæve de 4 bestyrelsesmedlemmer, som igennem en hel del år har arrangeret disse ture særdeles minutiøst og med stort fagligt indhold, nemlig Herman Hermansen, Erling Bondesen, Helle Gellet samt Bent Hansen

 

Årbogen

Hvor vi for et år siden udgav et temanummer, nemlig Eva Tønnesen om stærke kvinder i Roskilde, vendte vi i denne sæson tilbage til ”de blandede bolsjer” med mangeartede emner og nye forfattere. Bl.a. introducerede vi det meget fine og forfriskende initiativ ”Syd for banen”.

 

Bestyrelsesarbejde

Efter sidste generalforsamling 16/3 2015 konstituerede bestyrelsen sig således: jeg blev formand, Hans Michelsen næstformand og Bent Hansen kasserer, medens Henrik Denman fortsatte som sekretær. Arbejdet er primært gjort i 3 grupper: en redaktionsgruppe, et arrangementsudvalg samt turudvalget.

Vi har haft et fortrinligt samarbejde i bestyrelsen, hvilket jeg takker for.

Som alle andre foreninger i Roskilde har vi en driftsoverenskomst med kommunen, som også indebærer et tilskud. Det vil jeg gerne kvittere for og sige tak. Derudover får vi medlemmernes – jeres kontingenter. I må meget gerne forsøge at skaffe flere medlemmer! Kassereren vil om lidt gennemgå regnskabet, det indeholder et mindre overskud.Selvfølgelig har bestyrelsen diskuteret økonomien og vil gøre det også i næste periode. Vi har ovevejet entreer, men vil ikke foreslå det foreløbigt. Vi er også ret glade for at kunne låne denne sal, nok den bedste i hele området til denne slags foredrag.

 

Indsatsområder

Derimod tænker vi alvorligt på at gå over til e-mail korrespondance med medlemmerne i stedet for gammeldags breve; det er som bekendt blevet meget dyrt – vel vidende at ikke alle ønsker dette, så vi vil bibeholde snail-mail til de, som foretrækker det.

Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at få vore årbøger digitaliseret, såvel de gamle som de kommende årgange i samarbejde med Det kongelige bibliotek – det såkaldte Open acces. Der er praktiske, økonomiske og ophavsretlige problemer, men vi regner med at få dem løst i de kommende måneder.

Vi har nogle andre projekter til det kommende år: vi vil se på, om vi kan forbedre vores hjemmeside, og vi skal diskutere foreningens brug af de sociale medier, som f.eks. Facebook og Twitter.

Vi er i gang med at undersøge, om det vil være muligt at samarbejde med Roskilde Kommunes skoleforvaltning at bidrage til skolelovens intentioner om udadrettede aktiviteter.

Vi vil forstærke og udbygge samarbejdet med andre historiske foreninger i hele det gamle Amtsområde og med de øvrige samarbejdspartnere. Og vi vil fortsat bestræbe os på at nå ud til hele området – hele det gamle Roskilde Amt.

 

Tak for ordet.                                                                                            

Gorm Bruun Hansen

 

 

Beretning for 2014

Efter generalforsamlingen d. 17. marts holdt fhv. stadsarkivar, cand. mag. Eva Tønnesen foredrag om "Anne Marie Carl-Nielsen på Roskildeegnen". - I 2006 opstilledes Anne Marie Carl-Nielsens rytterstatue af dronning Margrete, Danmarks fuldmægtige frue, i Roskilde. I den anledning udgav Roskilde lokalhistoriske Arkiv en lille bog med titlen "Anne Marie Carl-Nielsen og hestene". Billedhuggerinden havde nemlig fortrinsvis fundet sine hestemodeller til de store rytterstatuer på Roskildeegnen. Herved kunne bogen få en lokal vinkel. Foredraget belyste samme forhold og desuden beskæftigede det sig med bekendtskabet mellem ægteparret Anne Marie og Carl Nielsen og ægteparret Alice og Gustav Wied.

På årets første bestyrelsesmøde d. 3. april konstitueredes bestyrelsen sig med Bent Hansen som formand, Erling Bondesen som næstformand, Leif Egelund som kasserer og Henrik Denman som sekretær. Ligeledes blev der nedsat de sædvanlige udvalg: redaktionsudvalget vedr. årbogen, programudvalget eller foredragsudvalget og tur-udvalget.

Sommerturen d. 10. maj gik til Sydvestsjælland mv., hvor et meget veltilrettelagt program inkluderede både herregårdsbesøg og besøg i en række kirker, men også andre bemærkelsesværdige minder. I flæng kan nævnes Gunderslevholm Slot, Holsteinsborg og Borreby Slot, Broby Vesterskov med de mange dysser og Borgbjerg Banke med de kendte guldfund. Vejen blev også lagt forbi Skælskør med en indlagt byvandring, hvor bl.a. de omhyggeligt bevarede ældre bebyggelser, herunder den gamle latinskole, blev beundret. Gunderslev Kirke, Ørslev Kirke og Gerslev Kirke var også på programmet.

D. 12. maj holdt museumsinspektør, seniorforsker, ph.d. Jens Ole Christensen, Statens Forsvarshistoriske Museum foredrag om "Københavns nyere befæstning og Tune-stillingen". - Københavns nyere befæstning, der blev opført i årene 1885-1894, er et spændende kapitel i Danmarkshistorien. Befæstningen var både en dansk overlevelsesstrategi i skyggen af nederlaget i 1864, og et politisk stridspunkt i udviklingen af det moderne Danmark i slutningen af 1800- og begyndelsen af 1900-tallet. Knap så kendt er det, at befæstningen under Første Verdenskrig 1914-1918 blev sat i kampklar stand og bemandet med næsten 50.000 soldater, hvilket var med til at holde Danmark ude af verdenskrigen. Og at den under krigen blev suppleret med en ny fremskudt befæstning i linjen fra Roskilde Fjord til Køge Bugt, Tune-stillingen.

Første foredrag i efterårets 2014 blev leveret af seniorforsker, dr. phil. Erik Nørr, Rigsarkivet, og det fandt sted d. 8. september. Titlen var: "Skolelovene af 1814 og skolevæsenet på land og i by i de følgende hundrede år. - I anledning af 200-års jubilæet for skolelovene af 1814 bliver der udgivet en ny stor dansk skolehistorie i fem bind. I foredraget blev der fortalt om dette værk og om gennemførelsen af skolelovene af 1814 i praksis. Hvorfor skulle der hele fem forskellige skolelove til? Hvilken betydning fik det, at skolelovene blev udstedt i 1814, som var præget af statsbankerot og afståelsen af Norge? I foredraget behandledes forskellene mellem undervisningen på landet og i byen. Var der forskel på den undervisning, der blev tilbudt drenge og piger, fattige og rige, handicappede og børn af andre trossamfund? Et andet vigtigt emne var lærerne og deres uddannelse, aflønning og arbejdsopgaver i undervisningen og i kirken. Hvorfor var det fortsat præster, provster og bisper, der førte tilsyn med skolen? Et centralt emne for gennemførelsen af skolelovene var kampen for at få skolebørnene til at møde i skolen frem for at vogte kvæg eller arbejde i håndværk og på fabrik. I noget omfang blev der i foredraget inddraget lokale sjællandske eksempler.Efterårets udflugt i weekenden 13./14. september gik til Sønderjylland, og det var også en meget veltilrettelagt tur med 40 deltagere. Igen blev deltagerne tilbudt et meget krævende og omfattende program med både kulturhistoriske og landskabelige perler. Første stop var Christiansfeld, hvorefter turen gik til Haderslev Domkirke. Af andre perler kan især nævnes Hærvejen/Oksevejen, og ligeledes besøgtes et passende udsnit af kirkerne mv. på Als, hvor især Notmark Præstegård og Egen Kirke og kirkestalde sprang i øjnene,

D. 6. oktober holdt professor i moderne historie Nils Arne Sørensen, Syddansk Universitet foredrag om "Den store krig - 100 år efter". - Første verdenskrig betegnes ofte som Den store Katastrofe, der kom til at præge udviklingen i Europa (og verden) i mange årtier efter krigens afslutning. Derfor har interessen for at forstå, hvorfor krigen brød ud også været stor - faktisk lige siden 1914, og foredraget tog udgangspunkt i spørgsmålet: Var krigen uundgåelig eller tværtimod et uheld? Og hvor skal ansvaret placeres? Der blev dog også plads til et kort overblik over selve krigens forløb og udfald - hvordan kan det være, at Tyskland og dets allierede tabte krigen?

D. 24. november holdt fhv. stadsarkivar, cand. mag. Eva Tønnesen foredrag om "Dengang kvinderne fik valgret". - Ved ændringen af Grundloven i 1915 fik kvinder stemmeret til rigsdagsvalgene. Foredraget startede med et pudsigt eksempel på, at kvinder fandt ud af at stemme til valg af eligerede borgere tilbage i slutningen af 1700-tallet ved hjælp af en såkaldt lavværge. Herefter blev kvindernes opnåelse af valgret til kommunale valg i 1908 omtalt, og der blev fortalt om de første kvinder i Roskilde Byråd. Foredraget sluttede med kvindernes opnåelse af valgret til rigsdagen og kvindetoget til kongen for at takke. Der blev ganske vist ikke indvalgt kvinder fra Roskilde, men der blev redegjort for de opstillede kvinder til det første rigsdagsvalg i 1918 efter indførelsen af kvindelig valgret - og fra hvilke partier de kom.

Første foredrag i 2015 blev afholdt d. 2. februar, hvor museumsinspektør, ph.d. Peer Henrik Hansen fra Koldkrigsmuseet på Langeland - det tidligere Langelandsfort - holdt foredrag om "Kold krig i Danmark - fra truslen om den totale udslettelse til kampen om historien". - Foredraget var opbygget omkring en række spørgsmål: Hvad ville der være sket, hvis den kolde krig var blevet varm? Er det korrekt, at Roskilde var mål for en atombombe? Hvilken dansk folketingspolitiker blev gennem syv år aflyttet i sit eget hjem? Hvilken højt dekoreret international spion startede sit virke i Danmark? Hvordan hænger Roskilde sammen med Jørgen Dragsdahls påståede virke som KGB-spion? Hvilken rolle spillede Flyvestation Skalstrup og de der opstillede raketter? Spørgsmålene var således mange, men desværre synes svarene svære at få. Alle de ovenstående spørgsmål blev dog forsøgt besvaret i foredraget.

I beretningsperioden er Årbog 2014 udsendt. Bogen er forfattet af Eva Tønnesen under titlen: "Stærke kvinder i Roskilde - fra enevælde til matadortid". - I lighed med sidste år blev Årbogen præsenteret i forbindelse med en foredragsaften - i år d. 24. november. Og det blev et meget velbesøgt og spændende arrangement, som sikkert vil blive gentaget, når Årbog 2015 udkommer i slutningen af året.

Årsberetning for 2013

Det har igen været et meget fint, men også forholdsvis stilfærdigt, år for Historisk Samfund for Roskilde Amt.
På årets første bestyrelsesmøde d. 20. marts konstitueredes bestyrelsen med undertegnede som formand, Erling Bondesen som næstformand, Leif Egelund som kasserer og Henrik Denman som sekretær. Ligeledes blev der nedsat de sædvanlige udvalg: redaktionsudvalget vedr. årbogen, programudvalget eller foredragsudvalget og tur-udvalget.

D. 8. april holdt universitetslektor Kim Esmark fra Roskilde Universitet RUC foredrag om ”Saxos ritualer”. - Ritualer og ceremonier var i middelalderen ikke tom symbolik, men vigtige, samfundsbærende handlinger. Ikke bare i forhold til religion, men også langt bredere som måder at regulere magt, konflikt og sociale forhold på. I international middelalderforskning har studier af ritualer og ceremonier udgjort et af de seneste tiårs mest banebrydende forskningsfelter. Herhjemme er opmærksomheden på den sociale og politiske betydning af middelalderens ritualer endnu kun i sin vorden. Saxos Danmarkskrønike er imidlertid en unik kilde og et oplagt sted at begynde en udforskning af ritualernes rolle på dansk grund. Hvad skrev Saxo om brugen af ritualer i mødet mellem konger og kejsere, stormænd og bisper, kristne og hedninge? Hvad tænkte Saxo om ritualers væsen og virkemåde? Og hvordan kan vi i dag gøre os kloge på meningen med de rituelle handlinger vore forfædre foretog for 800 år siden?

D. 6. maj holdt professor Martin Schwarz Lausten fra Københavns Universitet foredrag om ”Niels Hemmingsen og Roskilde”. Niels Hemmingsen var den internationalt mest kendte danske teolog før Søren Kierkegaard. Men hans karriere som den førende professor ved Københavns universitet blev brat afbrudt, da kong Frederik d. 2. krævede ham fjernet fra universitetet og anbragt i Roskilde (1579). Hans ulutherske nadveropfattelse havde fældet ham. I foredraget blev der tegnet et billede af hans 20 år i Roskilde, hans spændende forfatterskab, arbejdet i domkapitlet og skolevæsenet, kontakten med de tidligere københavnske kolleger, besøgene, som udenlandske og danske berømtheder aflagde hos ham. Til sidst blev hans bevægende dødsleje og begravelse skildret. Foredraget byggede på Martin Schwarz Laustens bog Niels Hemmingsen, hans storhed og fald, som udkom i foråret 2013. - Forårets foredrag blev arrangeret i samarbejde med Roskilde Folkeuniversitet.

Sommerturen d. 8. juni gik til Vestsjælland, hvor et meget veltilrettelagt program inkluderede både museumsbesøg og besøg i en række kirker, men også andre bemærkelsesværdige minder. I flæng kan nævnes Korsør Slot, Korsør By- og Overfartsmuseum, Isbådsmuseet på Halsskov Rev, Tårnborg voldsted og kirke, de to oldtidshøje Hashøj og Galgebakken ved Slagelse og Antvorskov Klosterruin. Vejen blev også lagt forbi Falkensteen Gods med den meget smukke og karakteristiske lade. Bjernede og Haraldsted Kirke var også på programmet og ligeledes Knud Lavards Kapel. Og turen afsluttedes med en besigtigelse af det bevarede stykke af Valdemarsvejen i Mortenstrup og Ravnsholte Skove.

Efterårets udflugt i sidste weekend i august gik til Samsø, og det var også en meget veltilrettelagt tur med små 30 deltagere. Igen blev deltagerne tilbudt et meget krævende og omfattende program med både kulturhistoriske, landskabelige og nutidige bæredygtige perler. Efter landgangen ved Kolby Kås beså og besteg de fleste deltagere Vesborg, hvorefter turen gik til Ballen med besøg på Energiakademiet. Af naturperler kan især nævnes Besser Rev og Issehoved, og ligeledes besøgtes et passende udsnit af kirkerne på øen, ligesom Nordby naturligvis var en vigtig del af programmet. Kanhavekanalen, hvis bolværk af to til fire vandrette træplanker er dateret til år 726, blev selvfølgelig også besøgt og beundret.

Første foredrag i efterårets 2013 blev leveret af to af folkene bag Lokalhistoriegruppen ”Syd for banen” - formanden og sognepræst ved Jakobskirken i Roskilde Mogens Ohm Jensen og forfatter og bestyrelsesmedlem Tommy Hansen. De havde kaldt deres indlæg ”Syd for banen” - græsrødder og genfødsler.

Der blev givet et frisk bud på at skrive lokal- og samtidshistorie fra en bydel i Roskilde. - Erfaringer med, hvordan man formidler erindringer og indsamler viden og fotomateriale om et lokalområde og dets mennesker, huse, virksomheder, institutioner og foreninger, blev videregivet. - Den røde tråd i ”Syd for banen” er den store lokale opbakning til at fortælle sin og kvarterets historie - og derigennem historien om hvem man selv er. - Lokalhistorie handler i høj grad om identitet - for ens eget vedkommende, for ens familie og netværk, og for ens kvarter. - Som eksempel fortalte Tommy Hansen historien om Havsteen-familien på Store Maglegaard. Hvor 'Madkulturen' huses i dag, drev hofjægermester Th. Havsteen fra 1888 sit landbrug og var en markant skikkelse i bylivet i Roskilde. Af Store Maglegaards jorder er siden udstykket villakvartererne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervsvirksomhederne i den sydlige del af Roskilde. Tommy Hansen er forfatter med flere bogudgivelser bag sig, og han har sammen med Bente Harbo gennemgået Lokalhistorisk Arkivs materiale om Havsteen-familien.- Den lokalhistoriske forening blev dannet i 2010 og samarbejder med Lokalhistorisk Arkiv i Roskilde.

D. 7. oktober holdt universitetslektor emeritus Jørgen Vogelius fra Roskilde Universitet RUC foredrag om ”Krig, statsbankerot og imperieopløsning - Den s.k. Guldalder som et vendepunkt i Danmarkshistorien”. I 2013 mindedes vi 200 års dagen for Søren Kierkegaards fødsel samtidig med, at der også var jubilæum for statsbankerotten. Det første blev fejret. Det sidste skriver vi os blot bag øret, mens en ny tid med bankkrak og økonomisk krise hærger. Er der sammenhæng mellem dårlige økonomiske konjunkturer og kulturel opblomstring? - I foredraget berettedes om, hvordan samtidens voldsomme begivenheder smittede af på livet i Roskilde både før, under og efter Englandskrigene 1807-1814. - Samspillet mellem hovedstad og købstad ændrede sig i købstædernes favør efter Englandskrigene. De første årtier i 1800-tallet dannede optakten til den vigtige rolle Roskilde siden kom til at spille både som politisk sæde for Østifternes Stænderforsamling i 1830erne og 40erne og som hjemsted for de købmandsgårde, der atter blomstrede op efter krigen og den efterfølgende krise, der først klingede af i 1820erne. Der blev set nærmere på, om efterkrigstidens tilsyneladende søvnige Biedermeieridyl i Roskilde blot var stilhed før stormen?

D 11. november holdt professor emeritus Niels Lund fra Københavns Universitet et foredrag med titlen: ”Sven Tveskæg - Sven den Store?” Sven Tveskæg blev konge i England i november 1013, men fik ikke megen glæde af det, da han døde allerede i februar året efter. Ved sin død havde han magten ikke blot i England, men også i Danmark, og i Norge og Sverige anerkendte lokale herskere hans overherredømme. Hvorfor blev det hans søn Knud, der blev kendt som «den Store», og ikke Sven? Knud nåede ganske vist at regere England i en del år, men hans greb om Skandinavien var ikke nær så sikkert som Svens. - Det hænger nok sammen med, at Sven, som Peter Sawyer har udtrykt det, havde haft en dårlig presse. I alt for mange år har skandinaviske historikere stolet på Adam af Bremen, som havde brug for et modstykke til Harald Blåtand, som han idealiserede; derfor fremstillede han Sven som et eksempel på, hvordan det går herskere, som sætter sig op mod Gud. Først i den seneste generation er man begyndt at forstå, i hvor høj grad Adams arbejde var en politisk pamflet i ærkesædet Hamborg-Bremens interesse. - De to sidste af efterårets foredrag blev også arrangeret i samarbejde med Roskilde Folkeuniversitet.

Første foredrag i 2014 blev afholdt d. 27. januar, hvor universitetslektor Henriette Lyngstrøm fra Saxo-Instituttet ved Københavns Universitet holdt foredrag om ”Mestersmed og klampehugger - jernets kulturhistorie gennem 2000 år”. Fra jernalderens begyndelse til langt op i middelalderen blev der fremstillet jern af den danske myremalm. Ufri, bønder, stormænd og konger - alle havde de haft en interesse i dette mosernes rødbrune guld. Men ikke al myremalm var lige velegnet til jernproduktion. Og ikke alle smeltemestre var lige dygtige til at omdanne den ristede myremalm til jern. Der er stor forskel på jernet i den kniv, som bonden smedede til sig selv, og på jernet i de mønstersmedede sværd. For jern var ikke bare jern - gennem alle 2000 år udvalgte smedene omhyggeligt forskellige jernkvaliteter til forskellige smedeopgaver - og ikke alle smede havde samme viden og kunnen.

I beretningsperioden er Årbog 2013 udsendt. Vi synes selv, at det er en smuk årbog med interessante artikler. Ud over indledning og formandsberetninger indeholder den 5 artikler:

P.S Ramanijam: ”Carl Ludvig Runge - en tragisk skæbne fra Tranquebar til Roskilde”, hvor man følger Runges tragiske liv fra den danske koloni i Indien til en trist skæbne i Roskilde under den sene enevælde.

Gorm Bruun Hansen: ”Da Tycho Brahe gik i kloster - eller et billedes historie”, om hvordan et upåagtet portræt af den berømte astronom er havnet i Roskilde.

Eva Tønnesen: ”Sjælland Stifts almindelige Skolemøder 1844-1934”, hvor man får et indblik i den skolepolitiske og pædagogiske debat i en brydningstid.

Hans-Christian Eisen: ”Tunestillingen i en udenrigs- og forsvarspolitisk sammenhæng”, hvor Tunestillingen dels behandles i landshistorisk perspektiv, dels gøres til et lokalt anliggende.

Eva Tønnesen: ”Maglekilde Bomuldsmanufaktur. Et industrieventyr i guldalderens Roskilde”, der grundigt behandler ejerforhold, produktion, arbejdsforhold og teknik i 1800-tallets første halvdel.

Som noget nyt besluttede bestyrelsen, at Årbogen og artiklerne blev præsenteret ved et særarrangement d. 28. november. Og det blev et meget velbesøgt og spændende arrangement, som sikkert vil blive gentaget, når Årbog 2014 udkommer i slutningen af året.

I bestyrelsen har vi drøftet flere emner, som endnu ikke er blevet realiseret. Her vil jeg blot nævne nogle få. For det første en udgivelse af gamle kort og prospekter fra Roskilde til undervisningsbrug, som så evt. kunne lægges på Historisk Samfunds hjemmeside. For det andet en digitalisering af årbøgerne, hvor en henvendelse til Det kgl. Bibliotek endnu ikke har båret frugt. Af mere administrativ karakter er der sket en ajourføring af indeksene vedr. artiklerne fra årbøgerne 2011 og 2012. Folderen vedr. Historisk Samfund er sendt til 65-70 institutioner i gl. Roskilde Amt - museer, biblioteker, arkiver, skoler, gymnasier mv. Det har resulteret i en lille smule indmeldelser, således at medlemstallet har kunnet fastholdes uændret med pt. i alt 238 - fordelt med 200 personlige medlemmer og 38 institutions-/foreningsmedlemmer. - Bestyrelsen har også besluttet at yde økonomisk støtte til genudgivelsen af Arthur Fangs bog om Skt. Jørgensbjerg. - Endelig er der indgået en driftsaftale med Roskilde Kommune, hvor Historisk Samfunds forhold til børne- og ungegruppen er et hovedindsatsområde. Her er følgende bragt i forslag: Udarbejdelse af undervisningsmateriale evt. i samarbejde med Museumsforeningen samt fremstilling af en lokalhistorisk bog i et for aldersgrupperne tilgængeligt sprog dækkende de sidste 1000 år.
Derudover har vi også i år drøftet Historisk Samfunds forholdsvis nye hjemmeside, idet der stadigvæk er visse problemer forbundet med brugen af hjemmesiden. Vi vil naturligvis fortsat arbejde på at få løst disse problemer. Mailinglisten over medlemmer og andre, der måtte ønske at stå på listen har nu et omfang af ca. 150 personer, og vi tror, at det er det omfang, som kan forventes. Formålet med listen er fortsat at skabe et redskab til en bedre og hurtigere kommunikation med medlemmerne. Endelig har vi løbende drøftet relationerne til de naturlige samarbejdspartnere - dvs. Roskilde Museum, Vikingeskibsmuseet, Greve Museum og Køge Museum, som fra 1. januar 2012 år sammen med Næstved og Vordingborg Museer udgør Museum Sydøstdanmark.

Mandag den 24. februar døde fhv. direktør for Fredningsstyrelsen, cand. jur. et mag. art. Viggo Nielsen. Han blev 94 år. Viggo Nielsen var den centrale person i udviklingen af det moderne statslige fredningssystem, og han var sjælen i bevaringen af en lang række af Danmarks vigtigste historiske monumenter og ikke mindst landets natur. Udover at være jurist og embedsmand var Viggo Nielsen også videnskabsmand, mag art i forhistorisk arkæologi i 1952, og han modtog i 1950 Københavns Universitets Guldmedalje i klassisk arkæologi. - Viggo Nielsens speciale blev studiet af forhistoriske dyrkningsspor i landskabet; et omfattende emneområde, hvor han snart efter talrige publikationer kunne omtales som den nationale ekspert. - Som Roskilde-borger deltog Viggo Nielsen i mange af Domkirkebyens kulturhistoriske aktiviteter, og han var medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund for Roskilde Amt fra 1964 til 2012 - ialt 48 år. Her nød Historisk Samfund godt af hans landsdækkende faglige netværk, dels som taler ved mødeaftenerne og ikke mindst i forbindelse med de årlige ekskursioner. Ved mødet den 24. september 2012 forelagde Viggo Nielsen således resultaterne af de senere års feltarbejde, der skulle være grundlaget for endnu en monografi i ”Oldtidsagre i Danmark”, denne gang ”Fyn og Langeland”. Efter foredraget udnævntes Viggo Nielsen til æresmedlem af Historisk Samfund. - Med sin udtræden af bestyrelsen for Historisk Samfund og nu hvor han ikke er mere, må vi efterladte nøjes med at se tilbage på et langt begivenhedsrigt livs engagement, helt tilbage til 1931 hvor Viggo Nielsen som 11-årig sammen med sin far deltog i Historisk Samfunds tur til Ledøje Kirke og Frilandsmuseet. – Æret være Viggo Nielsens minde.

Til sidst vil jeg takke både for det gode samarbejde i bestyrelsen og medlemmerne i Historisk Samfund, fordi I slutter så engageret op om Samfundets virke
Bent Hansen, formand

Årsberetning for 2012

 

Det har været et meget fint, men også forholdsvis stilfærdigt, år for Historisk Samfund for Roskilde Amt. Da formanden siden 2007, Hans-Christian Eisen, havde valgt at stoppe i bestyrelsen, måtte vi tage afsked med ham på generalforsamlingen d. 5. marts sidste år. Ligeledes havde Viggo Nielsen, der havde været medlem af bestyrelsen i 48 år, meddelt, at han ønskede at ophøre som bestyrelsesmedlem. I stedet nyvalgtes Hans Michelsen og undertegnede. Historisk Samfunds næstformand, Herman Hermansen, takkede Hans-Christian Eisen for hans store indsats som formand, og ikke mindst som redaktør af Samfundets årbøger. Efter generalforsamlingen holdt Hans-Christian Eisen et meget spændende og inspirerende foredrag om Danmark under den kolde krig.

 

På årets første bestyrelsesmøde d. 20. marts konstitueredes bestyrelsen med undertegnede som formand, Erling Bondesen som næstformand, Leif Egelund som kasserer og Henrik Denman som sekretær. Ligeledes blev der nedsat de sædvanlige udvalg: redaktionsudvalget vedr. årbogen, programudvalget eller foredragsudvalget og tur-udvalget.

 

I maj måned holdt Greve Museums leder, Henriette Buus, foredrag om Tunestillingen, specielt om de kulturhistoriske aspekter, og herunder ikke mindst etableringens virkning på lokalsamfundene nær Tunestillingen. Den planlagte udflugt en måned senere langs Tune-stillingen måtte desværre aflyses pga. for ringe tilslutning.

 

Første arrangement i efteråret 2012 var et festligt et af slagsen. Mandag d. 24. september blev fhv. direktør og mag. art. Viggo Nielsen udnævnt til æresmedlem af Historisk Samfund for Roskilde Amt. Viggo Nielsens havde begrundet sin udtræden af bestyrelsen efter 48 års medlemskab med, at han ønskede at kunne koncentrere sig fuldt og helt om arbejdet med bogen 'Oldtidsagre i Danmark. Fyn og Langeland', et værk som han netop havde fået bevillinger til og som i øvrigt ligger i forlængelse af det store værk 'Oldtidsagre i Danmark. Sjælland, Møn og Lolland-Falster', der udkom i 2010. Viggo Nielsens medlemskab af Historisk Samfund rækker yderligere tilbage i tiden, idet han allerede i sin drengetid deltog i møderne og i hvert fald mindes udflugten til Ledøje Kirke i 1931. Viggo Nielsen havde, som indledning til æresmedlems-udnævnelsen indvilget i at holde foredrag om sit publikationsarbejde. Ved foredraget blev Viggo Nielsen assisteret af landmåler Niels-Christian Clemmensen, der i årenes løb har deltaget i feltarbejdet med oldtidsagrene. Historisk Samfunds næstformand, Erling Bondesen, motiverede udnævnelsen til æresmedlem, og fremhævede bl.a. udover Viggo Nielsens mangeårige arbejde i ledelsen for Historisk Samfund, hans store arkæologiske arbejde med udredningen og beskrivelsen af oldtidsagrene i Danmark, et arbejde der har karakter af værdifuld grundforskning.

 

Efterårets udflugt sidste weekend i september gik til Salling, og det var en meget veltilrettelagt tur med små 30 deltagere. Undervejs til Salling besøgtes bl.a. broen over Ravning Enge i Vejle ådal og Tamdrup kirke i nærheden af Horsens - af nogle eksperter udpeget som Danmarks ældste kirkebygning. Turen var mest centreret om Sallings mange kirker, men der blev også tid til at besøge Kongenshus Mindepark, hvis fulde navn er: Kongenshus Mindepark for Hedens Opdyrkere også omtalt som Kongenshus Hede. Ligeledes besøgtes Spøttrup og Kås Hovedgård, ligesom de geologiske perler Harre Vig og Batum kalkgrav blev beundret.

 

Efterårets andet foredrag fandt sted d. 22. oktober, hvor arkæolog Bo Jensen fortalte om Vikingetidens amuletter. Det arkæologiske materiale fra vikingetiden omfatter omkring 1350 amuletter - de berømte torshamre, kors og en række mindre kendte typer. I foredraget blev dette materiale præsenteret, og der blev fremlagt eksempler på, hvad det kan fortælle om lokale skikke, håndværkere og deres kunder, og om magt og symbolik i vikingetidens religion.

 

Desværre måtte vi aflyse sidste foredrag i 2012, da museumsinspektør Anna S. Beck måtte melde afbud pga. sygdom. Derfor er det en stor glæde for bestyrelsen, at Anna Beck har indvilget i at holde det aflyste foredrag om ”En indgang til et nyt syn på vikingetidens langhuse” umiddelbart efter generalforsamlingen. Og hvis alt går vel, vil et foredrag i Historisk Samfund for første gang blive optaget og senere vist i Kanal Roskilde.

 

Første foredrag i 2013 blev afholdt d. 4. februar, hvor museumsinspektør Jens Ulriksen fra Roskilde Museum og medlem af Historisk Samfunds bestyrelse fortalte om ”spor af ritualer i vikingetidens gravskik”. Der er udgravet flere tusinde begravelser fra vikingetiden i Danmark gennem mere end 100 år. Ved at betragte gravens udformning, ligets placering og arten og mængden af medgivne genstande, forsøger vi at forstå, hvad det hele betyder. Det vanskelige består imidlertid i, at man ikke fuldt og helt kan sætte sig ind i den tankeverden, som prægede vikingetiden. Vi ved lidt om mytologien, men vi ved næsten intet om dens praksis og ritualer. Vi kan kun til en vis grad løsrive vore tolkninger af vikingetiden fra vores egen tid og kulturelle opfattelse, og det giver naturligvis nogle fejlslutninger. Ikke desto mindre forsøgte Jens Ulriksen at udpege de store og små ting i gravene, som kan repræsentere ritualer og nuancere opfattelsen af vikingetidens gravskik, som efter al sandsynlighed har været meget anderledes end hvad vi kender til i dag. - Dette foredrag blev arrangeret og afholdt i samarbejde med Roskilde Folkeuniversitet. Dette er et nyt tiltag, og må bl.a. ses i sammenhæng med et ønske fra bestyrelsens side om at støtte bestræbelserne for at etablere aktiviteter, herunder ikke mindst foredrag, i Folkeuniversitets-regi.

 

I beretningsperioden er der ikke udsendt en årbog, hvilket alene skyldes, at 2012-årbogen udkom meget tidligt i 2012, idet man ønskede at markere 200 året for Sjællands Stiftsbiblioteks officielle start d. 17. januar1812. I 2013 vil årbogen udkomme som det har været sædvane i slutningen af året.

 

I bestyrelsen har vi drøftet flere emner, som endnu ikke er blevet realiseret. Her vil jeg blot nævne et par stykker. For det første en udgivelse af gamle kort og prospekter fra Roskilde til undervisningsbrug, som så evt. kunne lægges på Historisk Samfunds hjemmeside. For det andet en digitalisering af årbøgerne, hvor en henvendelse til Det kgl. Bibliotek endnu ikke har båret frugt. Af mere administrativ karakter har bestyrelsen fået lavet en folder om Historisk Samfund, som først og fremmest er ment som et forsøg på at få flere til at melde sig ind i Samfundet. Indtil nu med ringe effekt, men vi håber stadigvæk på, at vi kan få vendt den nedadgående tendens til det modsatte med flere medlemmer til følge. Rent faktuelt kan jeg oplyse, at der er sket en nedgang på 50-60 medlemmer over de sidste 10 år, således at vi nu har ca. 250 medlemmer.

 

Vi har også drøftet Historisk Samfunds forholdsvis nye hjemmeside, idet der stadigvæk er visse problemer forbundet med brugen af hjemmesiden. Vi vil fortsat arbejde på at få løst disse problemer. Vi har også besluttet at få lavet en mailingliste over medlemmer og andre, der måtte ønske at stå på listen. Formålet med listen er at skabe et redskab til en bedre og hurtigere kommunikation med medlemmerne. Derudover har vi drøftet relationerne til de naturlige samarbejdspartnere. Som tidligere nævnt har vi indledt et samarbejde med Roskilde Folkeuniversitet, hvilket bl.a. også har medført, at undertegnede er blevet valgt til formand for et programråd, der skal virke inspirerende for folkeuniversitetskomiteen og samtidig udgøre et netværk for folkeuniversitetsvirksomheden. Endvidere har vi drøftet samarbejdet med Roskilde Museum, Vikingeskibsmuseet, Greve Museum og Køge Museum, som fra 1. januar i år sammen med Næstved og Vordingborg Museer udgør Museum Sydøstdanmark. Det har resulteret i, at Greve Museum nu - i lighed med Vikingeskibsmuseet, Roskilde Museum og Køge Museum - er repræsenteret i Historisk Samfunds bestyrelse. Endelig har vi besluttet at opprioritere udsendelse af pressemeddelelser om foredragene til de lokale medier og de lokalhistoriske foreninger i gl. Roskilde Amt.

 

Denne beretning er min første. Da jeg for godt og vel et år siden fik en forespørgsel, om jeg kunne tænke mig at blive medlem af bestyrelsen mhp. efterfølgende valg til formand for Historisk Samfund for Roskilde Amt, havde jeg naturligvis mine betænkeligheder - ikke mindst fordi jeg aldrig havde været medlem af bestyrelsen. Alle mine betænkeligheder er blevet gjort til skamme, idet jeg kun har mødt stor velvilje og samarbejdsånd fra mine bestyrelseskolleger, hvilket jeg vil benytte lejligheden til at takke for. Sidst men ikke mindst vil jeg takke medlemmerne i Historisk Samfund, fordi I slutter så engageret op om Samfundets virke.

 

Bent Hansen, formand

Årsberetning for 2011

 

Jeg vil indledningsvis sige, at vi naturligvis er meget glade, fordi der til stadighed er foredragsholdere, som vil komme til os og deleud af deres store viden.
 

Det har været et meget fint år for Historisk Samfund for Roskilde Amt. Vi startede året med den ordinære generalforsamling mandag 14.februar 2010 kl. 19.30, 
og den blev afviklet i henhold til vedtægterne, og med Anna Johansen som dirigent gik det hele som smurt.
Efter generalforsamlingen holdt prof. Erling Bondesen foredrag om:
Grønland både som koloni og som videnskabeligt forsknings område, og han belyste perioden fra Hans Egedes bosættelse i 1721 til Grundloven af 1953.

Mandag 7. marts var det fastelavns mandag, og Nana Suldrup Jørgensen som studerer Europæisk etnologi på Københavns Universitet fortalte om: Fastelavn og andre folkelige fester – herunder om fastelavnens historie samt dens skikke og traditioner såsom maden, optog, gilder, udklædning og fastelavnsris, og hun tog udgangspunkt i Hedeboegnens fastelavnstraditioner og –skikke.

Lørdag 7. maj skinnede solen over Køge, og museumsinspektør Ulla Fraes Rasmussen fra Køge Museum viste os rundt i det gamle Køge. Ulla Fraes Rasmussen, som har sin daglige gang i et af de gamle bindingsværkshuse, hvor museet ligger, fortalte om mange af de gamle huse i Køge. Ture var en ”kør selv tur”, og vi startede ved statuen af Frederik d. 7. på Køge Torv.

Mandag 23. maj var vi igen ude i det fri. Vi mødtes på broen til Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet, og museumsinspektør på Vikingeskibsmuseet Louise Kæmpe Henriksen, viste os museets meget store samling af træskibe. Samlingen dækker en periode af Danmarks historie på mere end 1000 år, og Louise fortalte om de forskellige skibstyper og deres anvendelse.

Efterårets udflugt gik I år til Hornsherred og Eskilsø. Deltagerne havde en fantastisk dag med et godt vejr.
Efterårets første foredrag handlede om en af de arkæologiske undersøgelser, som der er så mange af i disse år. Nemlig dem, hvor arkæologerne nærmest graver om kap med gravemaskinerne, denne gang handlede det

Mandag d. 26. sept. om ”Arkæologien i Metroens spor”. Det var Lene Høst-Madsen, som er museumsinspektør på Københavns Bymuseum, og som samtidigt er projektleder Metroudgravningerne – som i øvrigt ikke er færdige endnu. Hun fortalte om de største arkæologiske udgravninger i Danmark nogensinde. Lene Høst-Madsen berettede om udgravningerne og de foreløbige resultater, som har lagt væsentlige nye brikker til byens historie.

Mandag d. 31.okt. fortalte museumsinspektørerne Flemming Rieck fra Køge Museum, og Jørgen Dencker fra Vikingeskibsmuseet om Linjeskibet ”Dannebroge” og Køge bugt. Det var en slags fortsættelse af det foredrag, som vi havde sidste år om selve slaget på Køge Bugt den 4. oktober 1710. Det danske linjeskib ”Dannebroge” brød i brand og eksploderede. Flemming Rieck fra Køge Museum, hvor fundene fra Dannebroge nu opbevares, og Jørgen Dencker fra Vikingeskibsmuseet, der har det marinarkæologiske ansvar i området, fortalte om ”Dannebroges” historie, og om de dykkerundersøgelser, der er blevet gennemført de sidste 25 år.

Årets serie af foredrag sluttede mandag d. 28. nov., hvor vi hørte om Laserscanning fra luften og arkæologi, samtidig med at vi så en massekort, som dokumentation for det foredrag som mag. art. Viggo Nielsen
og landmåler N.-Chr. Clemmensen fra Kulturarvsstyrelsen holdt.

Der er i USA udviklet en ny metode til opmåling af terrænoverflader, hvor terrænet laserskannes fra luften. Der er dermed skabt mulighed for at finde nogle hidtil ikke erkendte fortidsminder - herunder agersystemer, høje, voldsteder og befæstningsanlæg - i tætte bevoksninger og skove. Viggo Nielsen og Niels Christian Clemmensen gjorde rede for både resultater og muligheder med det ny opmålingssystem, og de viste en række ­eksempler bl.a. også fra lokalområdet. Året har desuden været præget af det store arbejde, der har været med at udarbejde 2 årbøger. Den første var selvfølgelig for året 2011, som indeholdt 6 meget forskellige og spændende artikler, som nåede fra Tycho Brahe og Roskilde, over dyrlæger på Roskildeegnen til en gennemgang af Sct. Hans. Alle de bidragydende forfattere takkes endnu en gang for deres indsats.

Den anden årbog, som der blev arbejdet med i 2011, var årbogen til 2012.

Den 17. januar 2012 fyldte Sjællands Stiftsbibliotek formelt 200 år, og i den anledning udgiver Roskilde Stift og Historisk Samfund for Roskilde Amt på dagen en ny bog om Sjællands Stiftsbibliotek. I 2010 rettede Sjællands Stiftsbibliotek en henvendelse til Historisk Samfund, om vi ville være med til at skrive Stiftsbibliotekets historie. Da Historisk Samfund for Roskilde Amt har den erklærede målsætning, at foreningen skal bidrage til at skabe den størst mulige historiske oplysning om alt i det gamle Roskilde Amt, var det en naturlig ting at tage imod opfordringen – og siden er mange forfattere inddraget i udarbejdelsen af bogen – og tak til dem.
Det er derfor med stor tilfredshed og en slet skjult stolthed, at jeg kan konstaterer, at målet blev nået. Men vi havde ikke nået målet uden den meget store indsats, som stiftsbibliotekar Hans Michelsen 
har ydet, det har været med til at bære projektet igennem til det færdige resultat. Undervejs er der blev optaget et hav af billeder af bøger, jeg har ligget på gulvet under biblioteket og fotograferet den ene efter den anden, efterhånden som Hans slæbte dem frem.

Jeg vil gerne sige dig tak for et fantastisk samarbejde.
Det er desuden vigtigt at takke Henrik Denman, som gør det meget store arbejde med at sætte bøgerne op til det fantastisk flotte resultat, som vi nu har set igennem mange år. Henrik har et meget fint samarbejde med Roskilde Handelstrykkeri, som står for selve trykningen med mere. Vi er nemlig både glade og stolte over de flotte bøger, som er blevet lavet i de seneste mange år.

Denne beretning er, som I ved, den sidste jeg holder. Jeg har valgt at stoppe nu fordi, jeg synes, at der skal nye koste til. Men på falderebet vil jeg takke bestyrelsen for samarbejdet både i det forløbne år og alle de andre år. Jeg er især glad for den ændring vi fik i vedtægterne, hvorefter vores samarbejdspartnere i de tre museer selv udpeger deres repræsentanter i bestyrelsen.
Det har givet os en god kontakt, så derfor en særlig tak til Ulla Fraes Rasmussen, Jens Ulriksen og Luise Kæmpe Henriksen. Samtidigt med at jeg stopper i bestyrelsen, så stopper Viggo Nielsen også efter, at han har siddet i bestyrelsen siden 1964 – altså i 48 år.Viggo du skal have tusind tak for din store indsats for Historisk Samfund, og jeg ønsker dig held og lykke med det projekt, som du nu vier al din tid til, nemlig en bog om ”Oldtidsagre i Danmark” med undertitlen Fyn og Langeland. Viggo - Du har planlagt bogen til at blive færdig i år, så vi forstår dit ønske om at stoppe.
Men jeg vil som sagt ønske dig held og lykke og sige dig tak for din store indsats.
Sidst men ikke mindst vil jeg takke medlemmerne i Historisk Samfund, fordi I slutter om op omkring Historisk Samfund med foredrag og ture.

Hans-Christian Eisen, 
formand

Årsberetning 2010

I forlængelse af Gorm Bruun Hansens foredrag i efteråret 2009 fik en meget stor gruppe af foreningens medlemmer en specialfremvisning af kælderen under Danske Bank ved bankdirektør Torben Stevold – det skete tirsdag d. 12. jan.
Veloplagt lagde han ud i administrationsgangen på 1. sal med linjen tilbage til Roskilde Sparekasse. Derefter gik vi ned i kælderen, tydeligvis hans store interesse og kærlighed. Vi så de gamle hvælvinger, billeder fra sparekassens historie og en del arkivalier, bl.a. de ældste bankbøger - helt tilbage til 1833 - og kassebøger.
Vi stod som sild i en tønde, men nød alligevel gæstfriheden.

Mødet i februar var den årlige ordinære generalforsamling, hvor beretning og regnskab blev godkendt, og hvor Herman Hermansen, Leif Egelund, Henrik Denman og Hans-Christian Eisen blev genvalgt.
Efter generalforsamlingen holdt arkæolog Ole Thorup Kastholm et meget spændende foredrag. Han fortalte om det arkæologiske arbejde, som man må foretage under et stort tidspres, for entreprenørernes store maskiner stort set altid er lige i haserne på arkæologen. 
Vi havde kaldt foredraget: Arkæologen i hælene på industrisamfundet, men det burde måske snarere have heddet: Arkæologen på hælene i industrisamfundet.
Et ting er i hvert fald uomtvisteligt - Ole Thorup gav os et fantastisk billede både af arbejdet, og de fantastisk gode resultater, som man havde opnået. 
Det hele var veldokumenteret med flotte billeder. Her vil jeg lige fremdrage de meget flotte luftfotos, som Ole Thorup selv havde taget langs den strækning langs med motorvejen, hvor udgravningerne foregik. Udgravninger har givet meget gode resultater lige fra stenalderen til middelalderen. Det dokumenterer endnu en gang, at området omkring Roskilde blev befolket på et meget tidligt tidspunkt. Der blev især peget på fundet af to indhegnede jernaldergårde og et hus fra yngre stenalder – det sidste er det første af den art, der er fundet i Roskilde-området.

Jeg kan nok tillade mig at sige, at årets højdepunkt var foreningens 100 års jubilæum d. 16. marts, som vi fejrede på Roskilde Rådhus.
Vi indledte festlighederne med en reception i den gamle hall, og vi havde den store glæde, at borgmester Poul Lindor Nielsen kom og ønskede foreningen tillykke med en fin tale og en gave. Derefter gik gæsterne ind i auditoriet, hvor prof. Olaf Olsen indledte med en festforelæsning, og det blev fulgt op af prof. Erling Bondesen, som fortalte om foreningens historie. Derefter gik vi i kantinen, hvor kommunens kok havde anrettet en meget fin buffet.
Under buffeten udnævnte jeg på foreningens vegne Olaf Olsen til æresmedlem af Historisk Samfund for Roskilde Amt, som en påskønnelse af den store betydning som Olaf Olsen har haft for de arkæologiske undersøgelser i Roskilde. Det var en meget fin dag, hvor der kom mange gæster og mange af foreningens medlemmer. Så jeg kan roligt sige, at bestyrelsen bagefter var meget tilfreds med forløbet.

Med bistand fra Domkirkens mangeårige værge Kjeld Winckelmann lykkedes det at få lukket Domkirkens nyrestaurerede loft op. Vi havde ved den lejlighed to dygtige og indsigtsfulde vejledere og omviser i Kjeld Winckelmann og Domkirkens byggetekniske leder Ole Højlund. Det var en meget indsigtsfuld tur på loftet, hvor vi på nært hold kunne se det fantastiske tømrerarbejde, som var blevet udført. Der var tilmed en del af deltagerne, som kom op i Margrethespiret, hvor de kunne se ud over den mørke by. Da vi kom ned i kirken igen, viste Kjeld Winckelmann os krypten under Helligtrekongerskapel, og det betød, at deltager også her fik indsigt i en del af kirken, hvor der normalt ikke er adgang. Det var en meget spændende aften for alle deltagerne.
I september afholdt vi vores årlige udflugt, som denne gang til Skåne, hvor de 36 deltager bl.a. så Glimmingehus, hvor guiden var klædt ud, og kongegraven ved Kivik.
I Kivik er der hvert år en mægtig æblefestival, hvor en af attraktionerne er et ”æblemaleri”, som man også beså.

Kommandør Poul Grooss holdt den 11. oktober foredrag om det søslag som fandt sted i Køge Bugt den 4. oktober 1710. 
Han berettede om baggrunden for selve slaget, og fortalte om "Den store Nordiske Krig". Han nævnte naturligvis den berømte episode fra slaget, hvor den norske
kommandør Ivar Huitfeldt, som sørgede for at lægge sig imellem den svenske flåde, der pludseligt dukkede og danskerne som lå på ankerpladsen i Køge Bugt. 
Derfor kunne den danske flåde komme i slagorden .Men det var en skæbnesvanger bedrift fordi Huitfeldts skib "Dannebroge" sprang i luften efter en voldsom brand, og kun 9 mand af besætningen på 550 overlevede

Apoteker Paul Bundgaard fra Dom Apoteket i Roskilde holdt den 1. november foredrag om apotekerne i Roskilde. Det første apotek, Roskilde Apotek, blev oprettet ved kongelig forordning udstedt af Frederik d. 3 i 1650. Bundgaard gav et historisk overblik over lægemiddelforsyningen i Roskilde, som den var fra før 1650 og til vore dage. Ligesom han redegjorde for Dom Apotekets og Svane Apotekets historie helt frem til nutiden.

På årsdagen for mordet på den amerikanske præsident John F. Kennedy d. 22. november holdt Hans-Christian Eisen foredrag om mordet i 1963.

Han gennemgik de forskellige teorier og undersøgelser, og han forklarede, hvorfor det ikke kunne være Lee Harvey Oswald, der var morderen. Efter foredraget var der en meget ivrig spørgelyst, hvor det gennemgående spørgsmål – som kom mange gange lød: Jamen hvad mener du selv?

Hans-Christian Eisen kunne henvise til det han allerede havde sagt om de forskellige teorier, og han understregede, at så længe alle arkiver ikke blev åbnet for forskerne, ville det ikke være muligt at udpege morderne – for han var i hvert fald sikker på, at der var mere end én attentatmand. Men han frygtede, at der var nogle meget magtfulde grupper, som ikke ønskede, at mordet blev opklaret

Jeg vil inden jeg slutter omtale årbogen fra 2010. Den årbog kom meget naturligt til at stå i jubilæets tegn. Og da maleren af de store Chr. IV billeder fra kapellet i Domkirken i 2010 fyldte 200 år, var vi så heldige, at få tilbudt en artikel om Marstrand, og det tog vi naturligvis imod. Jeg vil gerne takke forfatterne og en særlig tak Til Henrik Denman for den store indsats med at sætte bogen op.

Til opsamling vil jeg sige, at det har været et godt år for Historisk Samfund for Roskilde Amt. Vi har i alt gennemført 8 arrangementer somfavner meget vidt, og det understreger betydningen af at have en forening som Historisk Samfund, idet der ellers er risiko for at historien mister sin betydning for moderne mennesker og medier.

 

Til sidst vil jeg takke hele bestyrelsen for et godt samarbejde, men den største tak er alligevel til medlemmerne, for uden jer var vi jo ingenting

Årsberetning for 2009

Beretningsåret 2009 har på mange måder været et godt år, hvor der skete nogle spændende ting for Historisk Samfund for Roskilde Amt, og så har haft vores sædvanlige foredrag og udflugter.

Jeg vil først kort ridse den del af vores aktiviteter op. Det første foredrag var en slags fortsættelse af to artikler, som cand. scient. og Ph.d. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen tidligere har skrevet til vores årbog om dominikanerne i Roskilde. I foredraget behandlede han dominikanernes kloster og deres liv i Roskilde. Han tog atter udgangspunkt i, at Roskilde var en af de vigtigste byer i Norden. De havde lagt deres kloster lidt øst for domkirken – omtrent der, hvor ”Roskilde Kloster” ligger. Han redegjorde for, hvordan et sortebrødre kloster var opbygget, og hvordan det fungerede i Roskilde i omkring 300 år. Det var meget spændende på denne måde, at få føjet en ny dimension til den viden, som han tidligere har delagtiggjort os i.

Det næste arrangement var den årlige generalforsamling – som jeg senere vender tilbage til – og her var der traditionen tro et foredrag efter det formelle møde. I 2009 viste en række af landets biografer den store film ”Operation Walküre”, og det mente vi var en passende lejlighed til at belyse den tyske modstand mod Hitler og den retsudvikling der var i Tyskland i perioden fra 1933 til 1945. Jeg har beskæftiget mig meget med netop denne del af det tredje riges historie, og derfor holdt jeg et foredrag om dette meget vigtige emne. Den tyske modstandsbevægelse var ikke en entydig størrelse med et fælles mål, der var mange forskellige interesser involveret, og de gjorde det svært at nå frem til en aktiv handling, selv om der i perioden er mange planer og forsøg, så er det egentlig først da Claus Graf Schenk von Stauffenberg bliver overbevist om, at der skal handles, at der sker noget. Hele denne historie kan ikke fortælles i et enkelt foredrag, fordi der trods alt kommer ny viden frem hele tiden.

Sidst på foråret havde vi arrangeret en ”kør-selv-tur” til Holbæk Museum, hvor en lille flok drog op til et meget interessant provinsbymuseum. Der er 12 forskellige huse, som dækker perioden fra 1600-tallet til langt op i 1800-tallet, og som dækker en lang række af en provinsbys forskellige aktiviteter lige fra en skole til en meget velbevaret købmandsgård med en flot købmandsbutik.

Efter sommerferien var vi igen på sporet, og denne gang var det en to-dagestur til Lolland og Falster, hvor der blev gjort rigtig mange stop ved forskellige lokaliteter, således at deltagerne fik et meget flot indtryk af øernes topografi og af deres historie. Der blev tid til både at se kirker, parker og godser. Og bl.a. parken ved Corselitze med Danmarks ældste træ og et gammelt ishus til opbevaring af vinteren is vakte stor interesse.

I løbet af efteråret holdt vi 3 foredrag, hvor vi i det første tog et meget aktuelt udgangspunkt, idet vi havde fået Ph.d.-studerende Anne Solgaard til at holde et foredrag med relation til klimatopmødet i København. Hun fortalte om ”Hvad iskerner fortæller os om fortidens klima”, og hun fortalte ud fra sine erfaringer med de store undersøgelser af Grønlands indlandsis. Her kom hun bl.a. ind på, at klimahistorie viser, at der i tidens løb har været meget store klimaskift. Efter foredraget – som for mange gav en helt anderledes viden, end den som vi normalt formidler i vores foredrag – var der som sædvanlig en meget stor spørgelyst.

En af de ”begivenheder” som i de senere år har præget Roskilde er renoveringen af Roskilde Domkirke. Hver gang vi kom på Stændertorvet eller i nærheden af kirken fra andre sider, blev vi mindet om det store arbejde, der var i gang, fordi en meget stor del af kirken var dækket af et kæmpemæssigt hvidt telt. Det var lykkedes os at få for domkirkens byggetekniske leder Ole Højlund og formanden for Kirkebygningsudvalget Per Hors til at komme for at fortælle os om det fantastiske arbejde. Men det der gjorde det særlig spændende, var de mange helt fantastiske billeder, som de brugte til at illustrere det store arbejde.

Rygtet om arbejdet på kirkens tag var også nået helt til Sydameri8ka, hvor en tysk naver hørte om det, og straks brød han op, for det var et arbejde, som han gerne ville deltage i. Den handling var et meget præcist udtryk for den entusiasme, som alle håndværkerne udviste under arbejdet med renoveringen.

Da Historisk Samfund holdt sit næste foredrag, kom vi ned på jorden – ja nærmest under jorden, da lektor Gorm Bruun Hansen holdt foredrag om Roskilde Sparekasses grundlæggelse og mændene bag. Vi kom i foredraget bogstaveligt ned i sparekassens gamle kælder, hvor man har fundet en del arkivalier fra sparekassens første tid. Gorm Bruun Hansen fortalte om de mænd, der havde stået bag dannelsen af sparekassen og om den betydning som sparekassen fik for byens befolkning.

Den årbog, som vi udgav i 2009 har en ganske særlig historie. Allerede i 1988 havde en gruppe historikere og arkæologer sat sig for at beskrive området mellem Roskilde Fjord og Køge Bugt fra jernalderen og indtil nyere tid. Men projektet blev aldrig færdigt, og for en del år siden fik Historisk Samfund en henvendelse fra museumsinspektør Ulla Fraes Rasmussen. Hun ville vide, om vi ville være interesseret i at være med til at få projektet på skinner og evt. udgive bogen. I første gang sagde vi, at det ville vi gerne, og så gik der et par år, fordi vi ville gøre en række årbøger færdige først.

Derfor kom vi først rigtigt i 2008, hvor der kom noget mere konkret på bordet, og jeg havde de første drøftelser med projektgruppens ankermand museumsinspektør ved Nationalmuseet Poul Grinder-Hansen. Vi blev enige om, at vi gerne ville forsøge, at udgive bogen i 2009, og derfor blev arbejdet intensiveret, og der blev lavet en køreplan. I den sidste fase kom både Køge Museum og Roskilde museum til at indgå som nære samarbejdspartnere. Da projektet var noget dyrere end vores sædvanlige årbog, besluttede vi at søge støtte fra fonde og kommuner. Og vi fik da også støtte fra Køge, Stevns, Greve, Solrød og Roskilde kommuner samt fra Lisa og Gudmund Jørgensens Fond, og vi er meget glade og taknemmelige for alle bidrag.

Bogen blev færdigproduceret i to udgaver, hvoraf I kender den ene, nemlig den årbog I modtog inden jul i 2009. Den anden udgave – kaldet museumsudgaven – har samme indhold som årbogen, men med et stift papbind og en anden forsidetekst, fordi den er til salg på museerne.

Det var til tider en svær opgave, men alle besværlighederne forsvandt, da det færdige produkt blev afleveret fra bogtrykkeren, og det er med tilfredshed, at jeg takker alle der har deltaget i projektet. Jeg vil dog især trække en frem igen, og det er Henrik Denman, som endnu en gang har sat bogen op til det flotte resultat, som I har set.

Den sidste begivenhed jeg vil omtale er generalforsamlingen i slutningen af marts 2009. Vi har igennem mange år på de årlige generalforsamlinger valgt hele bestyrelsen inkl. de medlemmer, som repræsenterer kontakten til de tre store museer. Men da der kom et ønske fra Roskilde Museum om, at de gerne selv ville udpege deres repræsentant i vores bestyrelse, så begyndte vi at arbejde med en ændring af vores vedtægter. På generalforsamlingen i 2009 blev det derfor vedtaget at museerne selv udpeger deres repræsentant i vores bestyrelse. Dermed blev antallet af ordinære generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer reduceret til 9, og de skal alle sidde i 2 år.

Roskilde Museum, Køge Museum og Vikingeskibsmuseet har alle tre meget hurtigt efter generalforsamlingen udpeget deres repræsentanter til Historisk Samfunds bestyrelse. Det drejer sig om Jens Ulriksen, Ulla Fraes Rasmussen og Louise Kæmpe Henriksen, som alle tre er indtrådt i vores bestyrelse på lige fod med de generalforsamlingsvalgte, og der skal lyde en tak til dem fordi de gerne vil være med til at sikre en god forbindelse fra museerne til Historisk Samfund og omvendt.

Ud over vedtægtsændringerne var der ikke de store og revolutionerende ting på dagsordenen – og så var der genvalg! Hele bestyrelsen takkes for det udførte arbejde i 2009, og jeg er glad for den gode start i 2010.